Meestal laten we op dit blog zien dat we initiatieven opstarten en vaak ook zie je hoe ze verlopen. Maar er komt meer bij kijken. Samenwerken met en werken voor verschillende partijen betekent ook dat we op diverse manieren verslag doen van ervaringen. Bijvoorbeeld door rapportages aan te leveren. Om inzicht te geven in hoe wij hieraan werken hieronder een deel van onze tussenrapportage over de Zeeuwse Huiskamer Breskens die we maakten voor de gemeente Sluis en Woongoed Zeeuws-Vlaanderen.

In het voorjaar van 2016 is dZH begonnen met een deelproject in de gemeente Sluis. Met de gezamenlijke opdrachtgevers Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en de Gemeente Sluis kijkt dit project naar de wijk de Noordwesthoek in Breskens. Deze wijk wordt gekenmerkt door vergrijzing en het merendeel van de bewoners is 65 jaar en ouder. De wijk wordt de komende tijd geherstructureerd. Mensen moeten en willen tegenwoordig langer zelfstandig thuis blijven wonen. Om dit mogelijk te maken zijn er op veel vlakken aanpassingen nodig. Naast woningaanpassingen, veranderen ook sociale voorzieningen en kan er gekeken worden of verbindingen met woon-zorg centra versterkt kunnen worden. In deze context vraagt de Gemeente Sluis:

“Wat is er nodig om mensen in het langer zelfstandig thuis wonen optimaal te kunnen ondersteunen?”

Om deze vraag te kunnen beantwoorden zoeken we de bewoners van de Noordwesthoek op en gaan we gesprekken met hen aan. In ieder dZH project staat het welzijn van mensen voorop. Wat hebben ze nodig om prettig te kunnen leven? Daarnaast wordt er gekeken naar de bestaande structuren en de mogelijkheden daarvan. Door de lokale situatie in beeld te brengen kan vervolgens ingehaakt worden op deze bestaande ontwikkelingen en partijen. Hoe zijn organisaties, gemeenten, inwoners en andere partijen aan elkaar verbonden en hoe kunnen ze  elkaar ondersteunen?

Goede kennis van de gemeenschap in de Noordwesthoek is de sleutel tot succes. Wij richten ons daarom allereerst op de bewoners om de wijk en de mensen die er wonen beter te begrijpen. Door middel van interviews en het verzamelen van verhalen ontstaat een scherp beeld van de behoeften en de vraag van mensen in de wijk. Daarnaast wordt het aanbod en de bestaande kennis en kunde op nationaal en gemeentelijk niveau in beeld gebracht. Zo ontstaat een compleet beeld van de gemeenschap. Door de verhalen vervolgens op verschillende niveaus (nationaal, regionaal en lokaal) met elkaar te vergelijken worden relaties tussen vraag en aanbod duidelijker en komen de raakvlakken, maar ook de hiaten aan het licht. Daarna worden concrete verbindingen gelegd; tussen de mensen in de gemeenschap en tussen hun vragen en het bestaande aanbod. Aansluitend wordt dus aan de hand van de verzamelde kennis en de gecreëerde verbindingen binnen de gemeenschap gezamenlijk naar werkende oplossingen gezocht.

Op het niveau van de Noordwesthoek zien we dat uit de gesprekken en bijeenkomsten in de wijk specifieke thema’s naar voren komen (zoals eenzaamheid en de sociale leefomgeving) die gekoppeld kunnen worden aan grotere welzijnsvraagstukken. In de volgende fase zal dZH deze thema’s verder uitwerken om zo een breed beeld weer te geven over het onderwerp langer zelfstandig thuis wonen in de Noordwesthoek in Breskens.